Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Aktualności 
 
 
 
 
 

Aktualności 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że Zebrania Osiedlowe odbędą się w dniach 16.04.2018 r. – 23.04.2018 r. o godz. 17.00.

 

w dniu  16.04.2018 r. -    Zebranie Osiedlowe członków posiadających   lokale w Osiedlu Pod Dalnią i w budynku przy ul. Hożej 27 - w Klubie „Domatorek” przy ul. Massalskiego 4

w dniu  18.04.2018 r. -   Zebranie Osiedlowe członków posiadających lokale w Osiedlu Ślichowice I -w Klubie „Domatorek” przy ul. Massalskiego 4

w dniu  19.04.2018 r. - Zebranie Osiedlowe członków posiadających lokale w Osiedlu Ślichowice II - w Klubie „Domatorek” przy ul. Massalskiego 4

w dniu  23.04.2018 r. - Zebranie Osiedlowe członków posiadających lokale w Osiedlu Zacisze - w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16 ul. Barwinek 31.

Porządek obrad dla Osiedla Pod Dalnią i budynku przy ul. Hożej 27, Osiedla Ślichowice I, Ślichowice II, Zacisze:

1.   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Wybór Komisji:

     a) Mandatowo-Skrutacyjnej

     b) Wnioskowej

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Osiedla w 2017 roku.

5.Informacja dot. najistotniejszych problemów występujących na Osiedlu.

6.Przyjęcie sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Osiedlowych w dniach od 20.03.2017 r. – 27.03.2017 r.

7. Dyskusja i wnioski.

8. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.

9. Zamknięcie obrad.

Członków Spółdzielni należących do poszczególnych grup zapraszamy do osobistego udziału w Zebraniu. Pobranie mandatu przez członka uprawnionego do głosowania odbędzie się po okazaniu dowodu tożsamości.                                                          


 

 

PROJEKTY ORGANIZACJI  RUCHU DROGOWEGO

      Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" informuje, że posiada projekty organizacji ruchu drogowego na osiedlach pod Dalnią, Ślichowice I oraz Ślichowice II.

 


OGŁOSZENIE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ


WYNIK PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie pierwszego etapu Parkingu Naziemnego dla samochodów osobowych na 21 miejsc postojowych w rejonie ul. Kredowa, Karbońska os. Ślichowice II wybrano Firmę:

Usługi Budowlane Robert Okła 26-085 Miedziana Góra - Ćmińsk,
ul. Światełek 122


 

Materiały z Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni w 2017 r.

 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator w Kielcach
z badania sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywanego w dniu 22.05.2017 r.  ws. autoryzacji treści podjętych uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywanego w dniach 08, 10, 12 i 15 maja 2017 r. w sprawie powołania członków do Rady Nadzorczej


 


 OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" INFORMUJE, ŻE ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA KIELCE NR XXXI/619/216 Z DNIA 15.09.2016 r. ZMIENIONA ZOSTAŁA NAZWA ULICY PUŁKOWNIKA HENRYKA POŁOWNIAKA NA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W DNIU 27.09.2016 r. POZ. 2883 I WESZŁA W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU.


 

           UWAGA  

 

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” informuje, że ogłoszenia umieszczone na klatkach schodowych dot. naprawy okien nie były uzgadniane ze Spółdzielnią w związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za w/w prace.

 

                                                                           Zarząd SM "Domator"

 


INFORMACJA

 

dla mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach w sprawie opłaty za śmieci  i sposobu ich  segregowania  od dnia 1 lipca 2013r.

                                                              

W związku z Uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXXVII/697/2012 z dnia 06.12.12r. dotyczącą wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby  oraz ustaleniem stawki opłaty -  Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” zadeklarował w imieniu mieszkańców prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - co skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości  9,50 zł /os./m-c.

    W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie zasad prowadzenia zbiórki selektywnej i wrzucania odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników, które zostaną ustawione w altankach śmietnikowych.

 

Pojemnik żółty:

  • wrzucamy  – papier, metale, plastiki, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania wielomateriałowe.
  • nie wrzucamy – tapet, kalki, opakowań  po smarach, puszek i pojemników po farbach, lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu.

 

Pojemnik zielony:

  • wrzucamy  – szkło bezbarwne i kolorowe(np. butelki,  słoiki, szklane opakowania po kosmetykach)
  • nie wrzucamy – szkła płaskiego (np. szyby okienne, lustra), szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, miski, talerze, doniczki), świetlówek, żarówek, szklanych opakowań farmaceutycznych, chemicznych.

 Pozostałe odpady komunalne wrzucamy do ustawionych pojemników w altanach śmietnikowych.

 Ustawa przewiduje odpowiedzialność zbiorową. W razie stwierdzenia przez Gminę Kielce faktu braku segregacji  śmieci zostanie naliczona wyższa opłata w wysokości 12,00 zł/os/m-c

                                                          

                                      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” 


 

   

 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

W dniu 1 stycznia  2012 r.  weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powierzająca im odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami.

 

Miasto Kielce nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzi od 1 lipca 2013 r.

 

Od 1 lipca 2013 r., w imieniu mieszkańców zagospodarowaniem odpadów zajmie się gmina .

 

 Najważniejsze zmiany to:

- brak obowiązku indywidualnego zawierania umów z przedsiębiorcami

- obowiązek ponoszenia przez mieszkańców stałej opłaty na rzecz gminy za odbiór odpadów.

Jak będzie wyglądało przejście na nowy system?

Opłata od nieruchomości zamieszkałych będzie naliczana na podstawie zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zamieszkałych prowadzona jest działalność gospodarcza, opłata stanowi sumę iloczynów:

- liczby osób zamieszkujących razy stawka za osobę oraz 

- liczby zadeklarowanych pojemników razy stawka za pojemnik   

Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia "Deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do 31 marca 2013 r.

Za mieszkańców spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych deklaracje wypełniają zarządcy nieruchomości.

Właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz śmieci na tyle wcześnie, aby przestała ona obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r.  

Co zyskamy dzięki nowemu systemowi?

  1. W nowym systemie każdy płaci za własne śmieci.
  2. Opłata za odpady posegregowane zgodnie z ustawą  - będzie niższa, opłaca się więc je segregować.
  3. Śmieci odbiorą profesjonalne firmy, co podniesie i ujednolici jakość świadczonych usług.
  4. Czyste miasto - znikną dzikie wysypiska. Mieszkańcy zostaną objęci opłatą, w ramach której będą mogli oddać wszystkie wyprodukowane śmieci umieszczone w pojemnikach.

 

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'